SARBAK KAYRA VAKFI BAĞIŞ KABUL YÖNETMELİĞİ
AMAÇ VE KAPSAM
MADDE – 1
Bu yönetmeliğin amacı, Sarbak Kayra ve Eğitim   vakfına yapılacak bağışların kabulü, kullanılması ve muhafazasına  ilişkin esasları düzenlemektir.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR :
MADDE – 2
Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Vakfa yapılacak bağışlar, Yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir. Ançak şartlı bağışların kabulü Mütevelli heyetinin onayına bağlıdır. Bağışlar Vakfa gelir kaydolunarak, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyacına göre yönetim kurulu kararı ile vakfın kuruluş amacına uygun olarak kullanılır veya sarf edilir.

Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağış kabul edilebilmesi için, mevcut şart veya mükellefiyetlerin vakıf amacına aykırı düşmemesi gerekmektedir.
Vakıf mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile mevzuat doğrultusunda yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış, ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmasından önce Mülki İdare Amirliği’ne bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yukarıdaki esaslara uymayan bağışlar vakıfça kabul edilemez.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KULLANIMI VE MUHAFAZASI:
Madde-3

  • Vakfın malvarlığına ilave edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar Vakfa en yüksek ve emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde mevzuata uygun olarak bankalara yatırır. Devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alır ve gereğinde bunları satar veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir. Vakfa gayrimenkul mallar satın alabilir.
  • Gelirleri ve getirileri belli ve gerekli bir amaca tahsis şartına bağlı olarak ve malvarlığını artırmak üzere yapılan Türk Lirası şeklindeki bağışlar, Türk medeni Kanunu’nda öngörülen amaca uygunluk şartı göz önünde bulundurularak Vakıfça mevzuata uygun olarak bankalara yatırılır. Bu bağışlar, bağışta bulunanın isteği doğrultusunda yönlendirilir ve değerlendirilir. Bağışların başlangıçtaki değerlerinin reel olarak muhafazası ve bağış tutarının sürekliliğinin sağlanması için Vakıf gerekli tedbirleri alır.
  • Gelirleri ve getirileri, bağışlayanın Vakıf amacına uygun olarak koyacağı şartlar doğrultusunda kullanılmak üzere Vakfa gayrimenkul veya işletme tesisi bağışlanabilir. Bu şekilde bağışlanan gayrimenkul ve tesislerin onarımı ve muhafazası için gerekli giderler, bunların sağladıkları gelirlerden karşılanır.