SARBAK KAYRA VE EĞİTİM VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ BÖLÜM :

 

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Sarbak  Kayra Ve Eğitim  Vakfı’nca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddî imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ve burslulara  ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

Madde  2- Bu yönetmelikte geçen;

Vakıf                   : Sarbak Kayra ve Eğitim  Vakfı’nı,

Yönetim Kurulu: Sarbak Kayra ve Eğitim  Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

Fakülte: Yönetim kurulunca belirlenen Vakıf Burs Yönetmeliğinin 10 cu maddesinde belirtilen Fakülteleri ,

Burs Komisyonu:  Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği iki temsilciyi ifade eder.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik Vakıf Senedinin 4. ve 5. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

BURSLAR

Bursların Türleri

Madde 4- Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

  1. Sarbak Kayra ve Eğitim   Vakfı Yönetim kurulunca belirlenen  üniversitelerde ögrenim gören ögrencilere verilecek lisans ve lisansüstü Bursları
  2. Meslek Yüksekokullarında ögrenim gören öğrencilere verilecek “ Meslek Yüksekokulları Bursları “
  3. Sarbak Metal çalışanlarının öğrenim gören çocuklarına verilecek “ Çalışan Çocukları Bursları “
  4. Özel veya Kamu Tüzel Kişileri yapılan “Anlaşmalı Burslar”

 

 

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Madde 5- Sarbak Kayra ve Eğitim   Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

II. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Madde 6- Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

III. Başarılı Olmak

Madde 7- Önceki yarıyılların normal eğitim-öğrenim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması, Lisans için 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 60 (2,5 / 4) olup Yüksek Lisans için 100 üzerinden 75 (3 / 4 ) olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan, fiilen öğrenciliği devam eden ve hiç disiplin cezası almamış olan adaya tahsis edilir

Meslek Yüksek Okulu Bursları Vakıf tarafından uygulanmaya başladığı tarihte şartları belirlenecektir.

"Çalışan çocukları Bursları" Lisans, Lisans Üstü ve Meslek Yüksek Okulu Bursları Kapsamında Değerlendirilir.

"Anlaşmalı Burslar" Özel ve Tüzel Kurumlar arasında Yapılan Protokole uygun verilir.

Uygulanan Protokol Maddeleri Vakıf senedinde bulunan Vakfın Amacı (Madde 4) uyumsuzluğu durumunda çelişen protokol maddeleri geçersizdir..

Adaylık ve Başvuru Şartları, Bursun ile ilgili olarak Ödeme Miktarı, Süresi , Kesilme nedenleri Yapılan Protokole bağlıdır. Belirlenmediği Taktirde Vakfın Burs Yönetmeliği geçerlidir.

IV. Diğer Şartlar ve özellikler

Madde 8- Burs verilecek adayların Atatürk İlkelerine ve İnkılaplarına, Cumhuriyet’e bağlı gençler olması şartı aranır.

Madde 9- Burs alacak öğrencinin herhangi bir kurumdan karşılıksız başka bir burs almıyor olması gerekmektedir.

Madde 10- Bu yönetmeliğin 4. Maddesinin a bendi kapsamındaki burslardan yanlızca  Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesin’de eğitim gören öğrenciler faydalanabilir.

BURS TAHSİS SÜRECİ

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması

Madde 11- Burslar için her yıl ayrılacak burs miktarı ve kontenjanlar Mütevelli Heyetince belirlenir ve ilan edilir.

Madde 12 – Engelli öğrenciler için ayrılacak burs miktarı ve kontenjanlar ayrıca mütevelli heyetince belirlenir.

Madde 13 – Kız öğrencilere öncelikli burs tahsis edilir.

 

Madde 14 – Her yıl kontenjan belirlenecektir.

Madde 15 – %10 Kontenjan Mütevelli Heyeti Başkanı'na projelendirmek üzere ayrılır.

V- BURSUN SÜRESİ
Madde 16 – Her aileden yalnızca bir öğrenciye burs verilir.

Madde 17 – Burs süresi öğrencinin okul eğitimi süresi ile sınırlıdır.

 

BURSUN DEVAMI VE KESİLMESİ

Bursun kesilmesi

Madde 18 – Bursiyer öğrencinin öğrenimi aksatması, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmemesi halinde bursu kesilir,

Bursun İptali
Madde 19- Yönetmeliğin 4.maddesinin c bendi kapsamında bursa hak kazanan  öğrencilerin anne yada babalarının emeklilik veya ölüm dışındaki başka bir nedenle Sarbak Metal Ticaret ve Sanayi Aş’den ayrılması halinde burs iptal olur.

Madde 20 – Sarbak Kayra ve Eğitim   vakfı gerekli gördüğü takdirde vermiş olduğu bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YETKİ VE YÜRÜRLÜLÜK
Madde 21 – Bu yönetmelik , Vakıf Mütevelli Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.