SARBAK KAYRA VE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ
BAŞLANGIÇ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek verecek olan bu Vakfı, Mütevelli Heyetlerinde ve idaresinde görev alacak vakfa hizmet edecek ve emeği geçecek olan mensuplarına emanet ediyoruz. Vakfın amaçlarından uzaklaştırılmaması ve başarıya ulaştırılması için tüm gayretleriyle çalışmalarını, vakfı korumalarını, kuruluş amaçlarına ulaşmak için en iyi niyetle çalışmalarını, dileriz

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
VAKFIN ADI
MADDE 1 – Vakfın tam adı “SARBAK KAYRA VE EĞİTİM VAKFI” dır. Lüzumu halinde kısaltılmış ad olarak "SARBAK VAKFI" kullanılabilir. Bu vakıf, işbu resmi senette kısaca “VAKIF” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2- Vakfın merkezi “Eğitim Mahallesi Adım Sokak Orjin İş Merkezi No: 10-18 Kat: 3 Daire: 39 Hasanpaşa KADIKÖY/İSTANBUL” adresindedir. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Şubelerin, temsilcilerin veya kurulacak diğer teşkilâtın görev ve yetkileri Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU
MADDE 3- Vakıf, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nda öngörülen Teftiş Makamının denetimine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir kuruluştur. Vakıf iş bu senetle 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Vakıflar hakkında Tüzük ve Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

VAKFIN AMACI
MADDE 4- Vakıf aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunur.

 • Atatürk İlke ve inkılapları doğrultusunda yetişen yenilikçi ve çağdaş nesillere destek olmak amacıyla, Ortaöğretim ve Yüksek öğretimde eğitim gören ve başarı sağlamış öğrencilere eğitim bursu vermek.
 • Doğal afet, ağır ekonomik kriz vb. sebeplerle ortaya çıkacak sosyal sorunlarda ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar sağlamak.
 • Bireylerin sağlık hizmetlerinden yeterli bir şekilde faydalanmasını sağlamak adına Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların ihtiyacı olan araç, gereç ve tıbbi bakımla ilgili her türlü maddeyi sağlamak, gerekli makine ve ekipmanları satın almak.
 • Fiziksel ve zihinsel engelli tüm bireylerin, yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi ve mevcut engellerinin yaşamsal etkileri üzerindeki olumsuz etkilerinin indirilmesi amacıyla sosyal yardımlarda bulunmak, ekipman ve malzeme satın almak.
 • Ana okullarında, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesislerinde tâdil, ilâve ve tâmirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.
 • Toplumdaki muhtaç kişilere gıda yardımında bulunulması amacıyla Vakfın gerekli gördüğü yerlerde aşevi, mutfak kurmak.

ÇALIŞMALARDA UYGULANACAK İLKELER, BAĞLI OLUNAN ESASLAR
MADDE 5-

 • Vakfın amaçlarının elde edilmesi, Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları tayin, yardımların tahsis edilecekleri yerleri ve miktarlarını tespit Vakfın Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, bu konularda karar alırken, Vakıf Senedi esaslarına uyar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.
 • Yönetim Kurulu, yıllık bütçe ile birlikte yıllık faaliyeti de programa bağlar. Mütevelli Heyeti’nce de onaylanan bu programa uyulması esastır.
 • Vakfın amaçlarına uygun olarak yürüteceği programlar gerekli hallerde, Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp teklif edeceği ve Mütevelli Heyeti’nin onaylayacağı yönetmeliklere uygun olarak yürütülür. Bu yönetmeliklerde değişiklik yapma yetkisi Mütevelli Heyeti’ne aittir.
 • Vakfın amaçlarından birine tahsis edilmiş olan paraların harcanmaması halinde Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti’nden yetki almak suretiyle ayrılmış paraları veya varsa mal veya malzemeleri diğer amaçlara tahsis edebilir.
 • Gerek Vakıf Mütevelli Heyeti gerekse Vakıf Yönetim Kurulu bu maddede gösterilen esasların tespit ve uygulanmasında, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kararlar alamaz ve uygulayamaz.

VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
MADDE 6-Vakıf amacına ulaşmak için;

 • Taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,
 • Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
 • Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
 • Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma veya diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa,
 • Menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
 • Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek veya tüzel kişiler ile süreklilik arz etmeyen somut olaylar üzerinden işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,
 • Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yalnızca vakıf bünyesindeki ticari işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
 • Vakıf malvarlığını amacına uygun olarak değerlendirmeye, malvarlığını ve gelirlerini amacına uygun olarak istediği gibi tahsis etmeye,

Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere, izinli ve yetkilidir.
Ancak, Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakfın hiçbir siyasi amaç ve gayesi yoktur ve siyasetle uğraşamaz. Hiçbir şekilde siyasete veya siyasi etkiye alet edilemez

İKİNCİ BÖLÜM
VAKFIN YÖNETİM VE DENETİMİ
VAKFIN ORGANLARI
MADDE 7- Vakfın organları şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
MADDE-8
Vakfın Mütevelli Heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan yirmi (20) kişidir.

Mütevelli Heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV SÜRESİ
MADDE-9
Vakıf senedinin 34. maddesinde belirtilen kurucu üyeler ile Geçici Madde 1’de belirtilen değişmez üyeler, Mütevelli Heyeti’nin ölünceye kadar görev yapan değişmez doğal üyeleridir. Doğal üyeler ömür boyu görev yapar, diğer Mütevelli Heyeti üyeleri ise beş (5) yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan veya süresi dolan üyeliğe yeni üye seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelemeyen üye, Mütevelli Heyeti’nce çekildi sayılarak yerine yeni üye seçimi yapılır.

 

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI VE BAŞKAN SEÇİMİ
MADDE-10
HEYET TOPLANTISI
Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir (1) ay içinde yapılır. Mütevelli Heyet’i, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine her yıl,

 • Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Nisan ayı içinde toplanır.
 • Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

ÇAĞRI
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi (7) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
TOPLANTI YETER SAYISI

 

KARAR YETER SAYISI
Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı, vakıf senedinde belirtilen nitelikli kararlar dışında toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyeti’nden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
GÜNDEM
Olağan toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda heyetin teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az üçte birinin (1/3) yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Kararlar, tutulacak karar defterine geçirilir ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Yazılı olarak verilen oylar da deftere yapıştırılır.

NİTELİKLİ KARARLAR
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir. Mütevelli Heyeti’ne yeni üye seçimi için ise karar yeter sayısı, üye tamsayısının beşte üçüdür.
Bütçe ve çalışma programının tasdiki, yönetmeliklerin kabul ve tadili için karar yeter sayısı, üye tamsayısının yarısından bir fazlasıdır.
Menkul ve gayrimenkul yatırımlara ve bunların tasfiyesine karar verilmesi, istikraz akdine girişilmesi, ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

BAŞKAN SEÇİMİ
Mütevelli Heyeti’nin başkanı vakfın kurucusu Andon ARAKELYAN olup ölünceye kadar başkanlık yapacaktır. Andon ARAKELYAN’ın belirleyeceği bir kişi, kendisinin ölümü veya istifa etmesi halinde ölünceye kadar Mütevelli Heyeti’ne başkanlık yapacaktır. Daha sonrasında üyeler arasından en çok beş yıl süre ile bir Mütevelli Heyeti Başkanı seçilir.
Vakfın Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı vakfın kuruluşundan itibaren beş (5) yıl süre ile Meliha Halıgür’dür. Meliha Halıgür’ün görev süresinin dolmasından sonraki ilk Mütevelli Heyeti toplantısında bir Başkan Yardımcısı seçilir. Başkan Yardımcısının görev süresi de en çok beş yıldır. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. Başkan Yardımcısı’nın da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
MADDE-11
Mütevelli Heyeti görülen lüzum üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi; vakfın Yönetim Kurulu’na aittir. Bunun için Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3) çoğunluğu ile karar alması gerekir. Aynı zamanda Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulu’ndan talepte bulunmaları halinde Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti’ni olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Olağanüstü toplantıya çağrı usulü olağan toplantılarda olduğu gibidir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE-12
Mütevelli Heyeti’nin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yönetim Kurulu’nu seçmek (Değişiklik : Beyoğlu 37 Noterliğinden tanzim ve tasdikli 14/09/2017 tarihli ve 18221 yevmiye sayılı Vakıf Senedi Tadili ile)
 • Vakfı her yıl Mayıs ayında denetleyecek dışarıdan veya içeriden denetçileri belirlemek, görevlendirmek ve görevden almak,
 • Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ibrası konusunda karar vermek,
 • Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını, bilanço, gelir-gider hesabı ve hesaplara ilişkin diğer rapor ve belgeleri aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Vakıf mallarının değiştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nca verilecek teklifi karara bağlamak,
 • Gerek gördüğü takdirde, mali açıdan bağımsız kişi veya kuruluşlar aracılığı ile Vakfın ileride hisselerine sahip olacağı şirketlerin denetlemesini yaptırmak,
 • Yönetim Kurulu’nca Mütevelli Heyeti Üyeliğine teklif edilenlerin, kabul edilip edilemeyeceğine karar vermek,
 • Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Müdüre bağlı olarak oluşturulacak Vakıf Organizasyon ve Kadrolarını belirlemek,
 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak,
 • Yönetim Kurulu’nun teklifi halinde Vakfa ait taşınmaz malların satışına karar vermek, Vakfın görevini yapamaz hale geldiğinin denetim kurulu raporu ile tespiti ve Yönetim Kurulu’nun teklifi halinde 31. maddedeki esaslar doğrultusunda Vakfın fesih ve tasfiyesi hususunda karar vermek,
 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 • İşbu Vakıf Senedi’nde zikredilen diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ
MADDE-13
Vakıf Yönetim Kurulu, üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Mütevelli Heyeti Başkanı başka bir işleme gerek olmaksızın aynı zaman da Yönetim Kurulu üyesidir, diğer üyelikler için seçim yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. Görev süresi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Boşalan üyelik için seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.
Vakfın Kuruluşuyla birlikte Geçici Madde 2 de belirtilen kişiler vakfın ilk Yönetim Kurulu üyeleri olup, bu kişilerin görev sürelerinin bitmesinden sonra yukarıda belirtilen esaslara göre yeni üyeler seçimle belirlenecektir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI İLKELERİ
MADDE-14
Yönetim Kurulu en geç ayda bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısının olmaması nedeniyle toplantı bir sonraki aya ertelenebilir, ancak bu şekilde yapılacak erteleme iki (2) aydan fazla olamaz. Yönetim Kurulu’nu toplantıya, Başkan veya gerektiğinde Başkan Yardımcısı çağırır. Toplantı gündemi yine Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından belirlenir. Gündem ve çağırı mektubu toplantıdan, en az, 7 gün önce gönderilir. Olağanüstü toplantıların ani yapılması halinde, Başkan veya Başkan Yardımcısının talebi üzerine faks ve telefonla çağırıyı yapar.
Toplantı yeter sayısı iki (2) olup, Toplantılarda kararlar, en az iki (2) oyla ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Ancak, bağışların reddi, Yönetim Kurulu’nun tüm üyelerinin katılımı ve oybirliği ile alacakları karar ile mümkündür.
Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Yazılı olarak verilen oylar da deftere yapıştırılır.

YÖNETİM KURULU GÖREV PAYLAŞIMI
MADDE-15
Mütevelli Heyeti başkanı, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olarak aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Başkan, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu müddetçe görevine devam eder. Başkan yardımcısı ve muhasip üyenin görev süresi üç (3) yıldır. Başkan Yardımcısı ve muhasip üye Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE-16
Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Vakfı temsil eder. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

 • Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat (tüzük, yönetmelik vb.) tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 • Vakfı davalarda, takiplerde temsil eder, olağan işlemlerde sulha, ibraya, feragate yetkilidir.
 • Gerektiğinde Mütevelli Heyeti’nin onayı ile kendisine karşı sorumlu bir Genel Müdür tayin eder. Genel Müdürün görev ve yetkilerini belirler. Genel Müdüre bağlı olarak oluşturulacak Vakıf Organizasyon ve Kadrolarını belirleyerek Mütevelli Heyeti’ne öneride bulunur.
 • Tespit edilecek olan kadroya uygun olarak Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir
 • Vakıf Yönetim Kurulu gerektirdiğinde kendisine karşı sorumlu sürekli veya geçici olarak görevli komisyonlar kurar.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Mütevelli Heyeti’nin onayı ile yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 • Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Mütevelli Heyeti’ne gerektiğinde olağanüstü toplanmaları için çağrıda bulunur.
 • Belirli işler için üyelerden birine veya üçüncü bir şahsa yetki ve vekalet verir.
 • Mütevelli Heyeti’nce kendisine tevdi edilen veya kendisinin yetkilendirdiği işlem ve tasarrufları yapar.
 • Mütevelli Heyeti’nin kararlarını uygular.
 • Gerektiğinde Vakfın fesih ve tasfiyesi için Mütevelli Heyeti’ne teklifte bulunur.
 • Vakfa önemli miktarda bağış yapanlar ile önemli hizmetleri geçen kişilerin, Mütevelli Heyeti Üyeliği için teklifte bulunur.
 • Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
 • Bütçe hazırlıklarını her yıl Kasım ayına kadar tamamlar ve hazırlanan bütçeyi Kasım ayında yapılacak olan Mütevelli Heyeti toplantısından en geç 7 gün önce e-posta yolu ile Mütevelli Heyeti’ne gönderir. Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen bütçe ve çalışma programını uygular.
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 • Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 • Her yıl Nisan ve Kasım ayında yapılacak Mütevelli Heyeti toplantılarında, vakıf faaliyet raporlarını Mütevelli Heyeti’nin ibrasına sunar.

 

VAKFIN TEMSİLİ
MADDE-17
Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

GENEL MÜDÜRLÜK
MADDE-18
Yönetim Kurulu gerekli görürse, Mütevelli Heyeti’nin onayı ile kendisine karşı sorumlu bir Genel Müdür atar. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların yürütülmesi, hazırlanan çalışma raporlarının tatbik edilmesi ve vakıf hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nca gerekli bulunan Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantılarına katılır, oy hakkı yoktur.

İDARİ TEŞKİLAT
MADDE-19
Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi ve Genel Müdürlüğün görevlerini yerine getirebilmesi için, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile gerekli idari teşkilat ve kadro oluşturulur. Oluşturulan kadrolara atama ve nakiller Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilir. İdari kadroda çalışanların hepsi ücretlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
VAKFIN VARLIĞI
MADDE-20 Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 100.000,00 (Yüz bin)TL.’dır. Vakfın malvarlığı hiçbir şekilde amaç dışında kullanılamaz.

 

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI
MADDE-21

 • Vakfa tahsis edilen malvarlığı;
 • Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerden elde edilen gelirler,
 • Kuracağı ticarî veya sınaî şirketlerden, iştiraklerden sağlanan gelirler,
 • Vakfın amacına uygun olarak yapılacak, vasiyet yoluyla intikal eden gelirler,
 • Vakfın amaçları ve kuruluş ilkelerine aykırı olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu kararı ile kabul edebileceği her türlü bağışlar ve bunlardan elde edilecek gelirler
 • Vakfın amacına uygun faaliyet gelirleri ve diğer suretlerde elde edilecek gelirler,
 • Vakıfça yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler,
 • Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirler,

Vakfın gelir kaynaklarını oluşturur.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR
MADDE-22
Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Vakfa yapılacak bağışlar, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilebilir. Ancak şartlı bağışların kabulü Mütevelli Heyeti’nin onayına bağlıdır. Bağışlar Vakfa gelir kaydolunarak, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Kararı ile vakfın kuruluş amacına uygun olarak kullanılır veya sarf edilir.
Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağışların kabul edilebilmesi için, mevcut şart veya mükellefiyetlerin Vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.
Vakıf, Mülkî idare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartı ile mevzuat doğrultusunda yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış, aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmasından önce Mülkî İdare Amirliği’ne bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur
Yukarıdaki esaslara uymayan bağışlar Vakıfça kabul edilemez.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARIN SARF ŞEKLİ
MADDE-23

 • Vakfın malvarlığına ilâve edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar Vakfa en yüksek ve emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını vâdeli veya vadesiz mevduat şeklinde, mevzuata uygun olarak bankalara yatırır. Devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alır ve gereğinde bunları satar veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir. Vakfa gayrimenkul mallar satın alabilir.
 • Gelirleri ve getirileri belli ve gerekli bir amaca tahsis şartına bağlı olarak ve malvarlığını artırmak üzere yapılan Türk Lirası şeklindeki bağışlar, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen amaca uygunluk şartı göz önünde bulundurularak Vakıfça mevzuata uygun olarak bankalara yatırılır. Bu bağışlar, bağışta bulunanın isteği doğrultusunda yönlendirilir ve değerlendirilir. Bağışların başlangıçtaki değerlerinin reel olarak muhafazası ve bağış tutarının sürekliliğinin sağlanması için Vakıf gerekli tedbirleri alır.
 • Gelirleri ve getirileri, bağışlayanın Vakıf amacına uygun olarak koyacağı şartlar doğrultusunda kullanılmak üzere Vakfa gayrimenkul veya işletme tesisi bağışlanabilir. Bu şekilde bağışlanan gayrimenkul ve tesislerin onarımı ve muhafazası için gerekli giderler, bunların sağladıkları gelirlerden karşılanır.

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ
MADDE-24
Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
MADDE-25
Mütevelli Heyeti ve Yöntem Kurulu üyelerinin hizmetleri fahri olup, kendilerine bir ücret verilmez. Vakıf için yapılacak seyahat masrafları ve sair vakıf amacına yönelik masraflar belgelendirildiği takdirde Vakıfça ödenir.

HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
MADDE-26
Vakfın hesap dönemi takvim yılı itibariyledir. Vakfın muhasebesi (1 Ocak – 31 Aralık) hesap dönemleri itibariyle bütün gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı takip etmeye imkan verecek şekilde tutulur. Vakfın defterleri bilanço esasına uygun şekilde tutulur. Bu kapsamda;

 • Yönetim Kurulu yıllık bütçeyi ve faaliyet programını hazırlar.
 • Vakıf yıllık olarak bir bilanço ve gelir-gider hesabı çıkarmak zorundadır.
 • Vakfın yıllık hesaplarını ve faaliyetini izah eden ayrıntılı bir Yönetim Kurulu raporunun da düzenlenmesi şarttır.
 • Ayrıca, Vakfın denetçileri de ayrıntılı rapor vermek zorundadırlar.
 • Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti’nin ve kendisinin uygun göreceği diğer hesap belgeleri ile programları da düzenlemeye mecburdur.
 • Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi vakfın kuruluşundan itibaren o yılın Aralık Ayı’nın sonuna kadardır.

KESİN HESAP
MADDE-27
Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde edilen gelirlerle yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.
Kesin hesap, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Nisan ayında gerçekleşecek Mütevelli Heyeti toplantı tarihinden en geç 7 gün önce Mütevelli Heyeti’ne sunulur. Heyet, toplantı tarihine kadar incelemesini tamamlar. Toplantı günü kesin hesap ve bilanço tasdik edilir.
Vakfın kesin hesap durumunu gösteren bilânço en geç hesap dönemini takip eden altıncı ayın sonuna kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
VAKIF SÜRESİ
MADDE-28
Vakıf süresiz olarak kurulmuştur

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE-29
Bu vakıf senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanun’u ile Vakıflar Kanunu ve Vakıflar hakkında Tüzük ve Vakıflar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Bu Kanunlar, Tüzük veya yönetmelikte yapılan değişiklikler veya diğer yasal düzenlemeler, bu Senette belirlenen usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, Vakıf Yönetimi, Vakıf Senedi değişikliği yapılıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE-30
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN FESHİ VE TASVİYESİ
MADDE-31
Malları ve sermayesi, vakfın bu senette belirtilen gaye ve maksadını gerçekleştirmeye hiçbir surette yetmez hale düşer veya gaye ve maksadın gerçekleştirilmesini imkansız kılan ve önlenemeyen diğer fiili sebepler ortaya çıkarsa ancak bu halde, Vakfın feshine ve tasfiyesine karar verilebilir.
Vakfın sona ermesi ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür

TASFİYE KURULU
MADDE-32
Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde Mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça, o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” haline dönüşür ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.
Yönetim Kurulu’nun görevden ayrılmış olması veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda, ilgililerden birinin müracaatı ile Mahkemece üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir.

TASFİYE ESASLARI
MADDE-33
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tasfiye şu esaslar dahilinde yapılır.

 • Vakfın malları paraya çevrilip, alacakları tahsil olunur.
 • Elde edilen meblağdan Vakfın bütün borçları ödenir,
 • Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları; Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Daruşşafaka Cemiyeti Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne eşit şekilde paylaştırılarak devredilir.
 • Tasfiye sonucu Mahkeme ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. Ayrıca, ilân sureti ile kamuoyuna duyurur
 • Vakfın sona erdiği, Mahkeme Sicili ile Merkezî Sicile tescil olunur. Tasfiyesi sona eren Vakfın bütün defter ve belgeleri, tasfiyeye ait belgelerle birlikte saklanmak üzere Teftiş Makamına (Genel Müdürlük)teslim edilir.

 

VAKFIN KURUCULARI
MADDE-34 Mütevelli Heyeti’nin doğal üyesi olan Vakıf kurucularının ad ve adresleri aşağıdaki gibidir.


SIRA NO

ADI SOYADI

ADRES

ÜYELİK DURUMU

TC KİMLİK NO

1

ANDON ARAKELYAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

2

MELİHA HALIGÜR

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER
İLK MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE-1.
Vakfın tescil edildiği tarihten itibaren aşağıda isim ve adresleri yazılı kişiler, Mütevelli Heyeti’nin doğal üyesi olan kurucular tarafından Mütevelli Heyeti’ne tayin edilmişlerdir. Mütevelli Heyeti üyelerinden aşağıda belirtilen oniki (12) üye ölünceye kadar görev yapacak olan değişmez üyelerdir.

 

SIRA NO

ADI SOYADI

ADRES

ÜYELİK DURUMU

TC KİMLİK NO

1

ANDON ARAKELYAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

2

MELİHA HALIGÜR

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

3

MEVLÜDE ARAKELYAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

4

İBRAHIM HALIGÜR

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

5

ARZU KANTAY

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

6

NAZMIYE PARLAYAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

7

NİYAZİ ÇATAKÇI

 

--------

 

8

AHMET TUĞHAN ÖZÇAMSIRTI

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

9

MEHMET HAKAN FELEK

 

-------

 

10

HÜRKAN KARATAŞ

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

11

ZEYNEP ÖZCAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

12

BİLAL BARUTÇU

 

------

 

13

İBRAHİM GÜL

 

------

 

14

ÖZLEM ŞENCAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

15

GÜLÇİN ÖZHAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

16

SUZAN GÜLYAS ÖZBAKIR

 

-------

 

17

GÜLCAN DUYMAZ

 

-------

 

18

ENVER TERZİ

 

-------

 

19

AYSUN KURTULAN

 

-------

 

20

JULYA ŞAHİNOĞULLARINDAN

 

DEĞİŞMEZ ÜYE

 

 

 

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE-2.
Vakıfın ilk” Yönetim Kurulu Üyeleri” ve “Yedek Üyeler” aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmaktadır. Aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, vakfın tescil tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev yapar. Görev süresinin bitmesinden itibaren Vakıf Senedinde belirtilen usule göre yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi yapılır. Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

SIRA NO

ADI SOYADI

ADRES

ÜYELİK DURUMU

TC KİMLİK NO

1

ANDON ARAKELYAN

 

ASİL ÜYE

 

2

ARZU KANTAY

 

ASİL ÜYE

 

3

AHMET TUĞHAN ÖZÇAMSIRTI

 

ASİL ÜYE

 

4

İBRAHIM HALIGÜR

 

YEDEK ÜYE

 

5

HÜRKAN KARATAŞ

 

YEDEK ÜYE

 

6

ZEYNEP ÖZCAN

 

YEDEK ÜYE